RegulaminTrzemeszeńska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Regulamin
XVII edycji sezon 2013/14

KaPi max kuchnie CUP1. Organizatorem
rozgrywek jest Producent Mebli KaPi max kuchnie oraz OSiR w Trzemesznie.

2. W rozgrywkach
TLPNH mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data
urodzenia, zawodnicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat w chwili meczu muszą
mieć pozwolenie rodziców na uczestnictwo w TLPNH).

3. Obowiązuje
regulamin rozgrywek według przepisów futsalu do wglądu u organizatorów.

4. Drużyny
liczą do 15 zawodników, w tym maksymalnie trzech zawodników aktualnie
zrzeszonych (nie dotyczy zawodników urodzonych w 1992r. i młodszych oraz 1978 i
starszych).

5. Mecz trwa 2 x
15 minut i 5 minut przerwy. W ostatniej minucie gry – czas będzie zatrzymywany.

6. W trakcie
meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.

7. Zawodnicy
mogą grać jedynie w sportowym obuwiu i jednolitych strojach.

8. Wszyscy
uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Hali OSiR w Trzemesznie.

9. Zespół
reprezentuje wobec sędziego zawodnik, który na sprawozdaniu jest zaznaczony
jako kapitan, a wobec organizatora kierownik drużyny lub zawodnik, który
podczas ostatniego meczu był kapitanem. Kierownik drużyny musi być wpisany na
liście zgłoszeniowej do XVII edycji TLPNH jako opiekun drużyny. Kierownik
drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres oraz telefon
kontaktowy.

10. Zawodnik może brać udział w
turnieju tylko wtedy, gdy został on wcześniej zgłoszony wraz z następującymi
danymi:

a)
nazwisko i imię zawodnika,

b)
data urodzenia,

c)
miejscowość zamieszkania,

d)
potwierdzenie lekarza o zdolności zawodnika do gry ( badanie jest ważne na
okres 1 edycji,

e)
zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę
na grę rodziców lub prawnych opiekunów.

11. W czasie XVII edycji TLPNH
jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

12. Zawodników można zgłaszać
do końca pierwszej rundy rozgrywek. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełnić
wszystkie warunki określone w regulaminie TLPNH. Po rozegraniu pierwszego meczu
drużyna może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników. Nowych zawodników można
zgłaszać najpóźniej 15 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić.

13. Wpisowe
do udziału w TLPNH KaPi max kuchnie CUP 2013 wynosi 600,00 zł. Wpisowe należy
wpłacić przelewem na konto organizatora: PBS w Janikowie o/ Trzemeszno 24 8185
0006 0300 3235 2000 0001. Termin dokonania wpłaty wpisowego mija 08.11.2013r.
Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia udziału drużyny w TLPNH KaPi
max kuchnie CUP 2013.

a) zawodnicy
odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej
drużyny.

14. Drużyny ubezpieczają się we
własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
nieszczęśliwych wypadków.

15. W czasie trwania meczu prawo
zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan zespołu.

16. Sprawozdanie z meczu:

a)
Kierownicy drużyn grających mecz „u siebie” są zobowiązani do zgłoszenia się co
najmniej 20 minut przed meczem do sędziego stolikowego celem wypełnienia
sprawozdania. Są oni zobowiązania do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu
5 minut od jego otrzymania.

b)
Kierownicy drużyn „na wyjeździe” są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej
15 minut przed meczem sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są
oni zobowiązani do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 5 minut od jego
otrzymania.

c)
W przypadku, gdy pkt. a) lub b) pkt. 15 nie zostaną spełnione drużyny winne
mogą zostać ukarane walkowerem dla przeciwnika.

d)
Jako drużynę grającą u siebie traktuje się drużynę wymienioną jako pierwszą w
terminarzu, natomiast na wyjeździe drużynę wymieniona jako druga.

e)
Organizatorzy mają prawo do udzielenia wszystkich informacji związanych z
meczami, udzielanych radiu, telewizji, gazetom oraz publikacji ich na stronach
internetowych.

17. Na ławce rezerwowych mogą
przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania
jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która
jest wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik
drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza
obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz
podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte i czerwone
kartki).

18. Mecze odbywają się
zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy


zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów meczy o czy poinformują kierowników


drużyn.

19. Warunki odsunięć zawodników od
meczów:

·
3 żółte kartki – odsuniecie od jednego meczu,

·
2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie
żółte kartki,

·
czerwona kartka – decyzję o odsunięciu podejmują sędziowie meczu wspólnie z
koordynatorem ligi, decyzja przekazana będzie najpóźniej 30 minut po
zakończeniu meczu kierownikowi drużyny.

20. Kary za nie sportowe zachowanie
się poza boiskiem oraz nie przestrzeganie regulaminu Hali OSiR:

·
Uczestnika TLPNH – odsunięcie od następnego meczu aż do całkowitej
dyskwalifikacji.

·
Drużyny – odjęcie punktów w tabeli generalnej, w szczególnych przypadkach
dyskwalifikacja drużyny.21. Struktura rozgrywek:

Mecze rozgrywane są sposobem ligowym. O
końcowym miejscu w tabeli decyduje kolejno:

·
Ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną).

·
Bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3 lub więcej drużyn będzie miało tą
samą ilość punktów to układa się wtedy tabele między tymi zespołami.

·
Większa różnica bramek.

·
Większa liczba zdobytych bramek.

·
Seria rzutów karnych.

22. Zawody
należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny, która ( której):

·
zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,

·
z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut od
terminu meczu określonego w terminarzu,

·
nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego,

·
brał udział zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie
przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów,

·
przed zakończeniem opuści boisko lub, w której liczba zawodników mogących
grać będzie mniejsza niż 3,

·
zawodnik czynnie znieważył sędziego,

·
zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,

·
kapitan notorycznie nie będzie dostarczał sędziemu sprawozdania z meczu w
terminie określonym w niniejszym regulaminie.

23. W przypadku walkoweru:

·
wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower,

·
3 walkower powoduje automatycznie wykluczenie drużyny z rozgrywek TLPNH.
Gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej
wyniki zostają anulowane. W Przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań
następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

24. Drużynie wykluczonej z
rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

25. Protesty dotyczące zawodów
muszą być zgłaszane pisemnie do organizatora zawodów do rozpoczęcia następnej
kolejki. Protesty po upływie regulaminowego czasu nie będą rozpatrywane.

26. Drużyny zobowiązane są do
utrzymania porządku w szatniach. Klucze od szatni przed meczem otrzymuje
kierownik drużyny i oddaje po meczu portierowi. Ewentualne szkody zostaną
usunięta na koszt drużyny, która dokonała zniszczeń.

27. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za straty materialne uczestników, poniesione podczas trwania
rozgrywek.

28. Zawodnicy i osoby funkcyjne,
akceptując regulamin i biorąc udział w rozgrywkach TLPNH udzielają jednocześnie
zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich imion i nazwisk oraz zdjęć, dalej
zwanych "wizerunkiem" przez firmę Producent Mebli KaPi max kuchnie z
siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 235, 88-100 Inowrocław, nr NIP:
556-260-85-83, nr REGON: 340255811. Producent Mebli KaPi max kuchnie zastrzega, iż udzielona zgoda
obejmuje bezterminowo, wykorzystywanie wizerunku w celach promujących TLPNH
oraz markę KaPi w zakresie określonym poniżej:

a)
utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii oraz utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek, wszelkimi metodami oraz na wszelkich nośnikach w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

b)
najem i dzierżawa egzemplarzy fotografii oraz utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek,

c)
wprowadzanie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci ogólnie
dostępnych (np. Internet) i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci oraz
przesyłanie zapisów fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających
Wizerunek pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu
i transmisji,

d)
rozpowszechnianie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających
Wizerunek poprzez wielokrotne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie,

e)
publikowanie zwielokrotnionych fotografii i utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek w całości lub w części, w tym w wydawnictwach
książkowych, prasie, w ulotkach, folderach oraz na plakatach, w tym dla celów
informacji, promocji lub reklamy (także reklamy zewnętrznej, prasowej i
telewizyjnej),

f)
wprowadzanie do obrotu egzemplarzy fotografii i utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek.

29. Wszelkie sprawy sporne będą
rozstrzygane przez organizatora rozgrywek.

30. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest
jedynie organizator.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!