Regulamin

REGULAMIN
ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWEJ LIGI

PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

KaPi max kuchnie CUP 2013

w Trzemesznie na sezon 2013/14

I
CEL ROZGRYWEK

1. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki
nożnej halowej w Trzemesznie, wyłonienie najlepszej drużyny młodzieżowej.II
ORGANIZATOR

1. Młodzieżowa Liga Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2013 to halowe
rozgrywki piłkarskie prowadzone w Trzemesznie z udziałem drużyn pochodzących z Trzemeszna i okolic.

2. Organizatorem rozgrywek jest KS Trzemeszno
wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Trzemesznie zwany w dalszej
części regulaminu „Organizatorem”.

3. Do kompetencji Organizatora należy: podejmowanie decyzji dotyczących
respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
weryfikacja zawodników, meczów, kar i
rozgrywek, rozpatrywanie odwołań.

4. O przyjęciu drużyn do rozgrywek
Młodzieżowej Ligi Halowej Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2013
decyduje Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie
trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Organizator.

6. Drużynom nie przysługuje odwołanie do
instancji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jedynym organem odwoławczym jest Organizator.

7. Drużyny ubezpieczają się we własnym
zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
nieszczęśliwych wypadków.

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Rozgrywki prowadzone będą w soboty i
niedziele zgodnie z ustalonym przez Organizatora terminarzem dostarczonym
kierownikom drużyn.

2. Rozgrywki przeprowadzane są w hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie

3. Z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową nie
ma możliwości przekładania spotkań na inny termin.

4. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry
najpóźniej 5 minut po obowiązującym
terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec spotkania, a zespół
zostaje ukarany walkowerem (5:0).IV SYSTEM ROZGRYWEK

1. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę
zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę, którą jest kierownik drużyny.

2. W czasie I edycji MLPNH jeden zawodnik
może reprezentować tylko jedną drużynę.

3. Kierownikiem drużyny musi być osoba
pełnoletnia. Jedynie Kierownik drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek
poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do Organizatora. W
szczególnych przypadkach zastępstwo za kierownika może pełnić jeden z opiekunów
drużyny określonych w „Liście zawodników”.

4. Na każde spotkanie drużyna
musi się zgłosić z kierownikiem drużyny, lub jednym z trzech opiekunów –
rodziców wyszczególnionych na ,,Liście zawodników” (stanowiącej
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu). Drużyna bez opiekuna nie zostanie
dopuszczona do rozgrywania spotkania w danym dniu.

5. Zawodnicy zobowiązani są posiadać legitymację szkolną. W trakcie rozgrywek zawodnicy będą poddawani
weryfikacji, która będzie odbywała się na zasadzie sprawdzenia zgodności
tożsamości z legitymacją szkolną. Może to nastąpić przed, w trakcie lub
bezpośrednio po każdym meczu. Legitymacje
powinny znajdować się u Kierownika
drużyny, a Organizator może weryfikować zawodników w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu.

6. Do weryfikacji zawodników w czasie meczu
upoważniony jest sędzia zawodów wraz z przedstawicielem Organizatora. W
przypadku braku lub odmowy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość - zespół może
zostać ukarany walkowerem (5:0).

7. Drużyny składają się
maksymalnie z 12 zawodników, zgłoszonych na ,,Liście zawodników” występujących w jednolitych, ponumerowanych
strojach. W przypadku, gdy obie drużyny posiadają stroje tego samego lub
podobnego koloru, drużyną zobowiązaną do zmiany koszulek jest drużyna określona
w terminarzu jako goście. Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu.

8. Organizator zapewnia w razie potrzeby stroje zastępcze (znaczniki
piłkarskie).

9. W rozgrywkach udział mogą brać zawodnicy urodzeni w latach 1999-2003
i młodsi.

10. Liga będzie podzielona
na 3 kategorie wiekowe:

a. rocznik 1999 i młodsi

b. rocznik 2001 i młodsi

c. rocznik 2003 i młodsi

W sezonie wszystkie drużyny rozegrają w
lidze spotkania systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż. Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, porażka 0.

10. O miejscu drużyny w
tabeli decydują kolejno:

a. Bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3
lub więcej drużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabelę
między tymi drużynami.

b. Większa różnica bramek.

c. Większa liczba zdobytych bramek.

d. Seria rzutów karnych.

11. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego,
odbywającego karę dyskwalifikacji orzeka się walkower. Zawodnika grającego pod
obcym nazwiskiem orzeka się walkower, karę odjęcia 5 punktów, a zawodnika i
kierownika zawiesza się na okres 6 miesięcy.

12. Możliwe jest dopisanie do
„Listy zawodników” łącznie 3 graczy. Zgłoszenie dodatkowych zawodników musi
nastąpić najpóźniej do końca pierwszej rundy.

13. Trzeci walkower powoduje automatycznie
wykluczenie drużyny z rozgrywek MLPNH . Gdy drużyna zostaje wykluczona przed
rozegraniem połowy spotkań wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W przypadku
rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje
przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

14. Wpisowe do udziału w Młodzieżowej Lidze Piłki Nożnej Halowej
KaPi max kuchnie CUP 2013 wynosi 150,00 zł. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto organizatora: PBS w Janikowie
o/ Trzemeszno 24 8185 0006 0300 3235 2000 0001. Termin dokonania wpłaty
wpisowego mija 15.11.2013r. Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia
udziału drużyny w MLPNH KaPi max kuchnie CUP 2013.

15. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie
przysługuje zwrot kosztów.

16. Zapoznanie się z
regulaminem zawodnik poświadcza podpisując własnoręcznie „Listę zawodników”.

Zawodnik oprócz podpisania się na „Liście
zawodników” jest zobowiązany dostarczyć organizatorowi oświadczenie podpisane przez
rodzica lub prawnego opiekuna wyrażających zgodę na udział w rozgrywkach MLPNH KaPi
max kuchnie CUP 2013.

17. Zawodnicy muszą mieć potwierdzenie
lekarza o zdolności do gry (badanie jest ważne na okres 1 edycji).

18. W każdym spotkaniu może uczestniczyć
maksymalnie 12 zawodników każdej drużyny

19. Kierownik na liście zgłoszeniowej ma
obowiązek podać swój adres oraz telefon kontaktowy.

20. Kierownicy drużyn są zobowiązani do
zgłoszenia się co najmniej 15 minut przed meczem do sędziego stolikowego, w
celu wypełnienia i oddania sprawozdania spotkania.V PRZEPISY

1. W rozgrywkach Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej Halowej Organizator przyjmuje przepisy
gry zatwierdzone przez Polski Związek
Piłki Nożnej - Komisję d.s.
Futsalu z zastrzeżeniem, że czas gry wynosi 2 x 10 min, przy czym czas zatrzymywany jest
automatycznie w następujących sytuacjach :

a. przerwa na żądanie trenera ( 1 min.),

b. groźna kontuzja i konieczność udzielenia
pomocy lekarskiej,

c. na prośbę sędziego zawodów,

d. w ostatniej minucie spotkania obowiązuje
tzw. czas efektywny gry.

2. Sformułowanie „Organizator przyjmuje
przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej…” odnosi się tylko
i wyłącznie do przepisów boiskowych, takich jak stosowanie przepisu 4 sekund,
fauli kumulowanych itd. Nie mają zastosowania w rozgrywkach MLPNH przepisy
dyscyplinarne i regulaminy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3. Na ławce rezerwowych mogą przebywać
wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako
zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która jest
wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik
drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszelkie wymogi niniejszego Regulaminu
poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie
oraz podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte i
czerwone kartki)

4. Z uwagi na krótszy niż regulaminowy czas
trwania meczu, tzw. „przedłużony” rzut karny egzekwuje się po piątym popełnionym
przewinieniu.VI SANKCJE I WYMIARY KAR

1. W rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Piłki
Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2013 obowiązują kary ustalone przez
Organizatora i ujęte w Regulaminie Komisji Dyscyplinarno - Sędziowskiej
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.VII POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagrody:

a. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc
zespoły otrzymają: puchar, dyplomy oraz sprzęt sportowy.

pozostałe drużyny otrzymują, statuetki i
dyplomy.

b. Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek otrzymuje:
statuetkę i dyplom.

c. Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz”
rozgrywek otrzymuje: statuetkę i dyplom.2. W ramach wpisowego Organizator
zapewnia:

a. Halę sportową,

b. Obsadę sędziowską,

c. Nagrody, dyplomy,

d. Zabezpieczenie medyczne,

e. Szatnie z możliwością korzystania z
natrysków,

f. Piłki do rozgrywania spotkań,

g. Jednolite znaczniki piłkarskie
zastępcze w razie braku odpowiednich strojów.3. Zawodnicy i osoby funkcyjne, akceptując regulamin i biorąc
udział w rozgrywkach TLPNH udzielają jednocześnie zgodę na bezpłatne
wykorzystywanie ich imion i nazwisk oraz zdjęć, dalej zwanych
"wizerunkiem" przez firmę Producent Mebli KaPi max kuchnie z siedzibą
w Inowrocławiu, ul. Poznańska 235, 88-100 Inowrocław, nr NIP: 556-260-85-83, nr
REGON: 340255811. Producent Mebli KaPi
max kuchnie zastrzega, iż udzielona zgoda obejmuje bezterminowo,
wykorzystywanie wizerunku w celach promujących TLPNH oraz markę KaPi w zakresie
określonym poniżej:

a)
utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii oraz utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek, wszelkimi metodami oraz na wszelkich nośnikach w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

b)
najem i dzierżawa egzemplarzy fotografii oraz utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek,

c)
wprowadzanie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci ogólnie
dostępnych (np. Internet) i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci oraz
przesyłanie zapisów fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających
Wizerunek pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu
i transmisji,

d)
rozpowszechnianie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających
Wizerunek poprzez wielokrotne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie,

e)
publikowanie zwielokrotnionych fotografii i utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek w całości lub w części, w tym w wydawnictwach
książkowych, prasie, w ulotkach, folderach oraz na plakatach, w tym dla celów
informacji, promocji lub reklamy (także reklamy zewnętrznej, prasowej i
telewizyjnej),

f)
wprowadzanie do obrotu egzemplarzy fotografii i utworów audiowizualnych
zawierających Wizerunek.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

5. Kierownik odpowiada za drużynę na
terenie całego obiektu OSiR Trzemeszno.

6. Za usterki stwierdzone w szatniach oraz na terenie Hali OSiR
Trzemeszno odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn którzy będą ponosić
odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego
regulaminu.

8. Wszyscy uczestnicy rozgrywek
Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2013 zobowiązani są
zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

9.Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Hali OSiR w
Trzemesznie.ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGŁOSZENIE

MŁODZIEŻOWA
LIGA HALOWA PIŁKI NOŻNEJ „KaPi max kuchnie CUP 2013” SEZON 2013/2014

DRUŻYNA
…………………………………………………….......

KATEGORIA
…………………….
L.p.


Imię i nazwisko


Data i miejsce urodzenia


Miejsce nauki/ pracy


Miejsce zamieszkania


Podpis zawodnika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Zawodnicy
zgłoszeni dodatkowo w trakcie trwania rozgrywek:


13.
14.
15.
Kierownicy i
opiekunowie drużyny:


1.
2.
3.
* Każdy zawodnik podpisując listę przyjmuje do
wiadomości, że gra wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualną utratę życia lub zdrowia.

* Lista musi być zatwierdzona przez lekarza o dobrym
stanie zdrowia i braku przeszkód we wzięciu udziału w rozgrywkach sportowych.Kierownik drużyny:


Potwierdzenie lekarza o zdolności do gry:

………………………………………………

Kapitan Drużyny:………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji + telefon……………………………………………….


ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMIN
DYSCYPLINARNYI. Komisja
dyscyplinarna.

1. Komisja dyscyplinarna wyznacza karę w
granicach przewidzianych niniejszym regulaminem, uwzględniając rodzaj, stopień i okoliczności przewinienia,
biorąc pod uwagę cele profilaktyczne i doraźne.

2. Protesty dotyczące zawodów muszą być
zgłaszane pisemnie do organizatora zawodów do rozpoczęcie następnej kolejki.
Protesty po upływie regulaminowego czasu nie będą rozpatrywane.

3. Komisja dyscyplinarna ściśle realizuje zadania zlecone przez
Organizatora. W skład komisji dyscyplinarno
- sędziowskiej wchodzą:

Przedstawiciel Organizatora i Sędzia zawodów.II. Kary zespołowe.

1. Karę walkowera orzeka się w następujących przypadkach:

a. za wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika

b. za wstawienie się do gry w niepełnym składzie ( mniej niż 5
zawodników )

c. za wstawienie się do gry 5 minut po wyznaczonym czasie
rozpoczęcia meczuIII. Kary odjęcia punktów.

1. Za wstawienie do gry zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem
orzeka się karę odjęcia 5 punktów.

2. Za wybitnie niesportową i nieuczciwą postawę drużyny orzeka
się karę odjęcia 6 punktów oraz karę walkowera za dane spotkanie.IV. Kary
indywidualne.

1. 3 żółte kartki – odsunięcie od jednego
spotkania.

2. 2 żółte kartki w spotkaniu i w
konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie żółte kartki.

3. Czerwona kartka – decyzję o odsunięciu
podejmują sędziowie spotkania wspólnie z koordynatorem ligi, decyzja przekazana
będzie najpóźniej 30 minut po zakończeniu spotkania kierownikowi drużyny.V. Kary szczególne.

1. Kary szczególne
nakłada Komisja Dyscyplinarna. Kary te dotyczą przede wszystkim niesportowego
zachowania, brutalnych fauli, a także innych przewinień i sytuacji nie
opisanych powyżej.

2. Wymiar kar szczególnych każdorazowo określa Komisja po
dokonaniu oceny przebiegu zdarzenia. Komisja przy ustalaniu wymiaru kar bierze
pod uwagę profilaktyczny charakter kary, a także dotychczasowe postępowanie
osoby podlegającej karze. W przypadkach recydywy Komisja ma prawo podjąć karę
bardziej surową niż w pozostałych przypadkach.

3. Karom szczególnym podlegają zarówno zawodnicy jak i
kierownicy drużyn.VI. Inne przepisy.

1. Wystawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego powoduje zweryfikowanie meczu na walkower 5-0, jednak w
przypadku wyniku korzystniejszego aniżeli walkower (wszystkie zwycięstwa wyższe
niż 5-0) utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej oraz z utrzymaniem strzelców bramek dla drużyny, której przyznano
walkower.

2. Na poczet odbywania kary wliczane są
spotkania zweryfikowane na walkower dla drużyny, w której występuje zawieszony
zawodnik, jeśli w protokole meczowym nie znalazło się jego nazwisko. Z kolei,
jeśli drużyna, w której występuje zawieszony zawodnik nie stawiła się do gry,
zawodnikowi nie wlicza się takiego spotkania na poczet odbywania kary.

3. Osobą odpowiedzialną za ewidencję kar
indywidualnych w zespole i wystawienie zawodników do gry jest kierownik
drużyny.

4. Komisja Dyscyplinarna może podjąć
decyzję o karze dla danego zawodnika w sytuacji, gdy popełnił on rażące
przewinienie, a nie zostało ono zauważone przez sędziego.

5. W szczególnych przypadkach kary
zawieszenia przechodzą na kolejny sezon w przypadku gdy wraz z zakończeniem
sezonu kara nie została odbyta.

6. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą
kierownicy drużyny.ZAŁĄCZNIK NR 3
MŁODZIEŻOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W TRZEMESZNIE

KaPi max kuchnie CUP 2013

KLASYFIKACJA FAIR PLAYKlasyfikacja ,,Fair Play"

1. Zasady punktacji:

a. Napomnienie (z.k.) - (-3 pkt).

b. Każde kolejne napomnienie tego samego zawodnika wielokrotność (-3 pkt) np.

drugie napomnienie - (-6 pkt)

trzecie napomnienie - (-9 pkt)

wykluczenie (cz. k.) - (-15 pkt).

c. Każde kolejne wykluczenie tego samego zawodnika : wielokrotność (-15 pkt) tak jak wyżej

walkower - (-50 pkt).

d. W przypadku jednakowej ilości ujemnych
punktów o wyższym miejscu
w klasyfikacji ,,Fair Play”
decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!