Nowa podstronaXVIII Trzemeszeńska Liga Piłki Nożnej Halowej
KaPi max kuchnie CUP 2014/2015Regulamin:


1. Organizatorem rozgrywek jest Producent Mebli KaPi max kuchnie oraz OSiR w Trzemesznie.

2. Obowiązuje regulamin rozgrywek według przepisów futsalu do wglądu u organizatorów.

3. Drużyny liczą do 15 zawodników, w tym maksymalnie trzech zawodników aktualnie zrzeszonych (osoby, które od 01.01.2014r. nie uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN - nie dotyczy zawodników urodzonych w 1993 r. i młodszych oraz 1979 r. i starszych). W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia). Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili meczu muszą posiadać pisemne pozwolenie rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach.

4. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w lidze. Zaleca się aby uczestnicy ligi ubezpieczyli się we własnym zakresie.

5. Uczestnicy ligi mają obowiązek przed rozpoczęciem ligi podpisać "Oświadczenie uczestnika Trzemeszeńska Liga Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2014/2015" o treści:
"Informuje, że znam regulamin XVIII Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2014/2015 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
* niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w rozgrywkach ligowych, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w rozgrywkach oraz że biorę udział na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie z 25.06.2010r. Dz.U. 2014 r. poz. 715).
* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

6. W przypadku zawodników niepełnoletnich treść oświadczenia brzmi:
"Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego) w XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/2015 i oświadczam, że:
* jest zdolny do udziału w LIDZE i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające z udziału w LIDZE oraz że bierze udział na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie z 25.06.2010 r. Dz. U. 2014 r. poz. 715).
* zapoznał się z Regulaminem Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej KaPi max kuchnie CUP 2014/2015 i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Oświadczenie o takiej treści musi być podpisane przez rodzica bądź opiekuna uczestnika i dostarczone przed rozpoczęciem ligi.

7. Mecz trwa 2 x 15 minut i 5 minut przerwy. W ostatniej minucie gry – czas będzie zatrzymywany.

8. W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.

9. Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu i jednolitych strojach.

10. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Hali OSiR w Trzemesznie.

11. Zespół reprezentuje wobec sędziego zawodnik, który na sprawozdaniu jest zaznaczony jako kapitan, a wobec organizatora kierownik drużyny lub zawodnik, który podczas ostatniego meczu był kapitanem. Kierownik drużyny musi być wpisany na liście zgłoszeniowej do XVIII edycji TLPNH jako opiekun drużyny. Kierownik drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres oraz telefon kontaktowy.

12. Zawodnik może brać udział w turnieju tylko wtedy, gdy został on wcześniej zgłoszony wraz z następującymi danymi:
a) nazwisko i imię zawodnika,
b) data urodzenia,
c) miejscowość zamieszkania.

13. W czasie XVIII edycji TLPNH jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

14. Zawodników można zgłaszać do końca pierwszej rundy rozgrywek. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełnić wszystkie
warunki określone w regulaminie TLPNH. Po rozegraniu pierwszego meczu drużyna może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników. Nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej 15 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić.

15. Wpisowe do udziału w TLPNH KaPi max kuchnie CUP 2014 wynosi 600,00 zł. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto organizatora: PBS w Janikowie o/ Trzemeszno 24 8185 0006 0300 3235 2000 0001. Termin dokonania wpłaty wpisowego mija 14.11.2014 r. włącznie. Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia udziału drużyny w TLPNH KaPi max kuchnie CUP 2014.
a) zawodnicy odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej drużyny.

16. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan zespołu.

17. Sprawozdanie z meczu:
a) Kierownicy drużyn grających mecz „u siebie” są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej 20 minut przed meczem do sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązania do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 5 minut od jego otrzymania.
b) Kierownicy drużyn „na wyjeździe” są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej 15 minut przed meczem sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązani do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 5 minut od jego otrzymania.
c) W przypadku, gdy pkt. a) lub b) pkt. 18 nie zostaną spełnione drużyny winne mogą zostać ukarane walkowerem dla przeciwnika.
d) Jako drużynę grającą u siebie traktuje się drużynę wymienioną jako pierwszą w terminarzu, natomiast na wyjeździe drużynę wymieniona jako druga.
e) Organizatorzy mają prawo do udzielenia wszystkich informacji związanych z meczami, udzielanych radiu, telewizji, gazetom oraz publikacji ich na stronach internetowych.

18. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która jest wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte i czerwone kartki).

19. Mecze odbywają się zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów meczy o czym poinformują kierowników drużyn.

20. Warunki odsunięć zawodników od meczów:
 • 3 żółte kartki – odsuniecie od jednego meczu,
 • 2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie żółte kartki,
 • czerwona kartka – decyzję o odsunięciu podejmują sędziowie meczu wspólnie z koordynatorem ligi, decyzja przekazana będzie
najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu kierownikowi drużyny.

21. Kary za nie sportowe zachowanie się poza boiskiem oraz nie przestrzeganie regulaminu Hali OSiR:
 • Uczestnika TLPNH – odsunięcie od następnego meczu a do całkowitej dyskwalifikacji.
 • Drużyny – odjęcie punktów w tabeli generalnej, w szczególnych przypadkach dyskwalifikacja drużyny.

22. Struktura rozgrywek:
Pierwsza runda XVIII TLPNH będzie eliminacją do I i II ligi drużyn wybranych losowo do dwóch  grup. Do I ligi awansują 4 drużyny z każdej z grup. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca  w każdej z grup otrzymują punkty i z taką ilością punktów przechodzą do II rudny:
 • I miejsce 3 pkt.
 • II miejsce 2 pkt.
 • III miejsce 1 pkt.
Punktacja za :
- 3 za zwycięstwo,
- 1 za remis,
- 0 za przegraną.

23. O końcowym miejscu w tabeli decyduje kolejno:
 •  ilość zdobytych punktów (punkty zdobyte w I rundzie /patrz pnk. 23 regulaminu/+ punkty z meczy II rundy: 3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną),
 • bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3 lub więcejdrużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabele między tymi zespołami,
 • większa różnica bramek,
 • większa liczba zdobytych bramek,
 • seria rzutów karnych.

24. Zawody należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny, która ( której):
 • zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,
 • z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut od terminu meczu określonego w terminarzu,
 • nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego,
 • brał udział zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów,
 • przed zakończeniem opuści boisko lub, w której liczba zawodników mogących grać będzie mniejsza niż 3,
 • zawodnik czynnie znieważył sędziego,
 • zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
 • kapitan notorycznie nie będzie dostarczał sędziemu sprawozdania z meczu w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

25. W przypadku walkoweru:
 • wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower,
 • 3 walkower powoduje automatycznie wykluczenie drużyny z rozgrywek TLPNH.
 • gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W Przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

26. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

27. Protesty dotyczące zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do organizatora zawodów do rozpoczęcia następnej kolejki. Protesty po upływie regulaminowego czasu nie będą rozpatrywane.

28. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach. Klucze od szatni przedmeczem otrzymuje kierownik drużyny i oddaje po meczu portierowi. Ewentualne szkody zostaną usunięta na koszt drużyny, która dokonała zniszczeń.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników, poniesione podczas trwania rozgrywek.

30. Całkowita zmiana nazwy drużyny jest dopuszczalna tylko po zakończeniu rozgrywek i przed rozpoczęciem nowego sezonu z zachowaniem następujących warunków: w drużynie z nową nazwą musi grać przynajmniej 50% + 1 zawodników zgłoszonych w poprzednim sezonie.
Drużyna, która zmieni nazwę wg w/w zasad utrzymuję pozycję w tabeli generalnej TLPNH sezon poprzedniego.

31. Zawodnicy i osoby funkcyjne, akceptując regulamin i biorąc udział w rozgrywkach TLPNH udzielają jednocześnie zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich imion i nazwisk oraz zdjęć, dalej zwanych "wizerunkiem" przez firmę Producent Mebli KaPi max kuchnie z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 235, 88-100 Inowrocław, nr NIP: 556-260-85-83, nr REGON: 340255811. Producent Mebli KaPi max kuchnie zastrzega, iż udzielona zgoda obejmuje bezterminowo, wykorzystywanie wizerunku w celach promujących TLPNH oraz markę KaPi w zakresie określonym poniżej:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek, wszelkimi metodami oraz na wszelkich nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

b) najem i dzierżawa egzemplarzy fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek,

c) wprowadzanie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci ogólnie dostępnych (np. Internet) i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci oraz przesyłanie zapisów fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji,

d) rozpowszechnianie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek poprzez wielokrotne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,

e) publikowanie zwielokrotnionych fotografii i utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek w całości lub w części, w tym w wydawnictwach książkowych, prasie, w ulotkach, folderach oraz na plakatach, w tym dla celów informacji, promocji lub reklamy (także reklamy zewnętrznej, prasowej i telewizyjnej),

f) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy fotografii i utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek.

32. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez organizatora rozgrywek.

33. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

34. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: osir-trzemeszno@o2.pl, bądź telefoniczny Edyta Koperska tel. 691 808 908.
.


.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!